Монгол Улсын нийт гадаад өрийн хэмжээ 2022 оны 3-р улирлын байдлаар 32.45 тэрбум ам.доллар байна. Үүнийг бүтцээр нь задалвал Монгол Улсын Засгийн газрын нийт өрийн хэмжээ 24% буюу 7.6 тэрбум ам.доллар байгаа нь өмнөх улирлаас 443 сая ам.доллараар буурсан байна.