Misheel
  • Үзэсгэлэнгийн хуваарь
  • "Өвөрмонголын бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа"

"Өвөрмонголын бараа бүтээгдэхүүний үзэсгэлэн худалдаа"

БНХАУ-ын Өвөр монголын бараа бүтээгдэхүүн.